Decreet leerlingenbegeleiding: Leren en studeren

Het begeleidingsdomein leren en studeren heeft tot doel het leren van de leerling te optimaliseren en het leerproces te bevorderen door leer- en studeervaardigheden te ondersteunen en te ontwikkelen

Decreet leerlingenbegeleiding: Onderwijsloopbaanbegeleiding

Het begeleidingsdomein onderwijsloopbaan heeft tot doel de leerling te ondersteunen om voldoende zelfkennis te ontwikkelen, om inzicht te verwerven in de structuur van en de mogelijkheden binnen het onderwijs, een opleiding en de arbeidsmarkt en om adequate keuzes te leren maken op school en daarbuiten.

Decreet leerlingenbegeleiding: Psychisch en sociaal functioneren

Het begeleidingsdomein psychisch en sociaal functioneren heeft tot doel het welbevinden van de leerling te bewaken, te beschermen en te bevorderen waardoor de leerling op een spontane en vitale manier tot leren kan komen en zich kan ontwikkelen tot een veerkrachtige volwassene.

Decreet leerlingenbegeleiding: Preventieve gezondheidszorg

Het begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid, groei en ontwikkeling van leerlingen te bevorderen en te beschermen, het groei- en ontwikkelingsproces op te volgen en tijdig risicofactoren, signalen, symptomen van gezondheids- en ontwikkelproblemen te detecteren.

 

 voor kansarme en kwetsbare families


 

Communicatie:

=>Voorkeur gaat voor persoonlijke contacten, het vergemakkelijkt het begrijpen van de boodschap. 
     Een persoonlijke aanspreking motiveert om de informatie nader te bekijken.

 • ’s morgens schoolpoortcontacten met zoco, brugfiguur of directie
 • ouderparticipatie elke morgen in het kleuter en om 16u00
 • informele gesprekken op speelplaats, aan de klas voor of na schooltijd met de klasleerkracht
 • de ouders mogen altijd een tolk meebrengen
 • brugfiguur, klastitularis of zoco helpen bij complexe vragenlijsten
 • briefwisseling met vaste schoolicoon en duidelijke pictogrammen (vooral in het kleuter)
 • gescheiden ouders mogen gerust aanvragen om brieven, schoolresultaten opgestuurd te krijgen via e-mail
 • we herinneren ouders aan vrije dagen, schoolfeesten, oudercontacten, …. d.m.v. de wekelijkse Fortklapper op papier of per mail
 • we lichten de brieven ook zoveel mogelijk mondeling toe aan het kind, zodat ze het kunnen navertellen thuis
 • we proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de tips voor brieven naar laagtaalvaardige ouders:
  • Alle brieven bouwen we op dezelfde manier op
  • We vermijden archaïsch woordgebruik
  • Wij visualiseer onze brieven door foto’s en tekeningen
 • onze website nodigt de ouders uit om te communiceren over het schoolgebeuren
 • de hangen hebben overal kaders met wekelijks nieuwe foto’s die het dagelijks schoolleven illustreren
 • we hechten veel belang aan het inschrijvingsgesprek om een goed contact te hebben met de ouders: we kiezen een ruimte waar ouders zich op hun gemak voelen voor een gesprek

               de ouders krijgen de tijd om ook hun verhaal te doen, hun vragen te stellen en de  

               school te verkennen met een uitgebreide rondleiding

 • op onze school is er eind augustus een welkomavond voor alle klassen, waarbij iedereen kan kennismaken met de nieuwe klasleerkracht en nadien genieten van een glaasje aangeboden door het oudercomité
 • de school organiseert een info-avond om de overgang 3e kleuter- 1e leerjaar beter in kaart te leggen
 • er gebeuren huisbezoeken om de wisselwerking tussen ouders en school te verstevigen
 • bij de bosklassen bieden we de ouders hulp wanneer ze iets te kort hebben voor hun bagage

Oudercontacten met kansarme/ kwetsbare ouders:

=> We proberen van bij de start van het schooljaar een vertrouwensrelatie op te bouwen met de ouders.  Dit niet allen via de schoolagenda, maar ook door minder formele contacten.

 • Wanneer we sommige ouders onmiddellijk na of voor school uitnodigen, heeft dit soms meer succes dan activiteiten waar ze speciaal voor moeten komen. In bepaalde gevallen is het nodig, zeker bij slechtnieuwsgesprekken, om beide ouders op hetzelfde ogenblik uit te nodigen. We proberen heel vaak om ouders omtrent een slechtnieuwsgesprek op een ander moment uit te nodigen dan het algemene oudercontact. Zo kunnen we rustig de tijd nemen en is er geen tijdsdruk door andere afspraken.
 • Ouders worden nog eens expliciet aangesproken wanneer we geen reactie hebben ontvangen op de inschrijving voor het oudercontact.
 • We zorgen ervoor dat de ouders gemakkelijk de weg vinden naar de plaats waar het oudercontact doorgaat. Daarbij maken we steeds ook gebruik van onze wegwijzers.
 • Wanneer ouders naar het oudercontact komen, is het belangrijk om hen ook aan het woord te laten en belangstelling te tonen voor wat zijn over hun kind willen vertellen. We proberen om correcte informatie te geven over zowel prestaties, maar ook over gedrag. Daarbij is het belangrijk dat we eerst vanuit de positieve kanten van het kind vertrekken.

Werken in de klas/leerinhouden waarbij taal een rol speelt:

 • We proberen ons onderwijs te laten aansluiten bij concrete ervaringen. Daarbij zorgen we voor concreet materiaal en/of plannen we bezoeken in de buurt van onze school (kosteloosheid).
 • We proberen te zorgen voor een afwisseling tussen fysieke en mentale inspanning en ontspanning.
 • In onze pedagogische aanpak bouwen we zoveel als mogelijk gradaties in, zodat de angst om te falen kleiner wordt.
 • Twee maal per jaar hebben we kindcontacten
 • Door o.a. verhalen, prentenboeken, liedjes en rijmpjes wordt er getracht om een rijk taalbad aan te bieden.
 • We differentiëren in het taalaanbod.
 • Onze school zet in op het bevorderen van de leescultuur. We gaan maandelijks naar de bib. en ook van onze schoolbib. kan iedereen boeken komen uitlenen
 • We organiseren voor de hele lagere school een klasoverschrijdend leeskwartiertje (peer tutoring) vanaf de maand maart

Risicomomenten gedurende een doorsnee klasdag:

 • We geven aan bepaalde gezinnen 2de handsschort of turngerief mee. Dit enkel na overleg met de ouders. Zo kunnen de leerlingen ook netjes uitgedost de lessen meevolgen.
 • Bij ons op school zijn er verschillende meerdaagse uitstappen. Hiervoor wordt een spaarplan opgezet.
 • We proberen de leerlingen zo weinig mogelijk te belasten met geldophalingsmomenten. Vandaar dat veel wordt geregeld via de schoolrekeningen.
 • Betalingen kunnen geregeld worden met domiciliëring. Indien nodig kan een betalingsplan worden opgesteld.
 • Er is een samenwerking met gespecialiseerde diensten, bijvoorbeeld het OCMW met de hulp van de brugfiguur.
 • De klasleerkracht spring zeer discreet en tactvol om met geldophalingen.
 • We letten op met wat we laten meebrengen thuis van (bv. schoendoos,extra knutselmateriaal…).
 • We letten op met opdrachten mee te geven die de kinderen op de computer thuis moeten maken of we voorzien ze van een laptop die ze dan op het einde van het schooljaar weer moeten ingeven.

Drink- en eetmomenten:

 • Op de speelplaats zijn drinkfonteintjes voorzien
 • Wanneer kinderen geen lunch meehebben is er brood voor hen voorzien op school
 • Elke woensdag hebben ze ook recht op een stuk fruit (Tuti Fruti)

Speelplaats:

 • Bij ons is er een zeer groot aanbod van sport, spel en ontspanningsmogelijkheden tijdens zowel de speeltijden als over de middag.
 • Wedstrijden van allerlei sporten worden georganiseerd over de middag en ook speelbakken met extra speelmateriaal wordt er aangeboden
 • Er worden kansen aangeboden tot motorische ontlading (ook beweegtussendoortjes in de klas)
 • Het spelgedrag en het sociaal gedrag van de leerlingen (zowel pos. als neg.) wordt geobserveerd en besproken.
 • We hebben aandacht voor wie wordt gepest, wanneer en door wie
 • Er is veel oog, oor en tijd voor het oplossen van conflicten

De landing op school na een weekend, een vakantiepieriode, …:

 • De zachte landing zorgt ervoor dat we tijd nemen voor het kind individueel of in groep
 • We stellen ons open voor de ervaringen van de leerlingen bij het weerzien
 • Er worden ontladingsmogelijkheden aangeboden wanneer het voor hen moeilijk wordt
 • Het welbevinden van de kinderen is heel erg belangrijk voor ons
 • Afspraken worden regelmatig in herinnering gebracht na een lange periode van afwezigheid

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.